# حرف_دل
لحظـــهـــ هــایَم مــ♥ـال تــو .. بـه قیمتـــِ صـِـفر " توم♥ــَن" هَمین کــِ "تـــو" کِنـــار "مــَـن" باشی ثروتمـ♥ـندترین انسانـَم ..
/ 0 نظر / 5 بازدید